Menu

Disclaimer

Disclaimer

Welkom op onze website. Op deze site willen we u kennis laten maken met NetRom. De uitdrukkingen “wij”, “ons” of “onze” in de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid refereren, waar de context dit ondersteunt, naar NetRom Software B.V., NetRom Software SRL en de werknemers van deze entiteiten. Houd SVP rekening met de onderstaande punten. Door deze website te bezoeken, gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid: 

De informatie op deze website wordt uitsluitend verstrekt voor algemene informatiedoeleinden. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat de informatie niet volledig nauwkeurig of actueel is, of van toepassing is op specifieke omstandigheden. De informatie op deze website kan betrekking hebben op producten of diensten die niet beschikbaar zijn in uw land. Wij doen geen toezeggingen en wijzen alle garanties af, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, geschiktheid voor een bepaald doel of vermijden van inbreuk. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade of verlies (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gederfde omzet, winst of inkomsten, onderbreking van de bedrijfsvoering en verlies of beschadiging van software of data), hetzij op grond van statuten, contract, nalatigheid of enige andere onrechtmatige daad of anderszins, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van of onvermogen tot gebruik van deze website of enige actie of het nalaten te handelen op basis van de informatie op deze site of een hieraan gelinkte site. 

De inhoud van deze paragraaf en de disclaimers en uitsluitingen zijn van toepassing voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de website, met inbegrip van deze gebruiksvoorwaarden, te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te verwijderen. Geen informatie op deze website kan worden opgevat als een uitnodiging om een contract met u aan te gaan. De informatie kan evenmin worden opgevat als een licentie of een adviserende, fiduciaire of professionele relatie tussen u en ons. De informatie op deze website mag niet worden beschouwd als vervanging van uw onafhankelijk onderzoek.  

Als u gebruik maakt van de links op deze website om toegang te krijgen tot andere websites, houd er rekening mee dat de gelinkte sites niet onder ons beheer vallen en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud ervan en deze niet onderschrijven. Andere voorwaarden kunnen ook van toepassing zijn op de toegang tot en het gebruik van sites van derden. 

Copyrightinformatie. © Copyright 2024 NetRom Software B.V. Alle rechten voorbehouden 

Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website en de inhoud daarvan berusten bij NetRom Software B.V. en/of haar licentiegevers. Niets van deze website mag geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd of aangepast zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming, anders dan onder een niet-overdraagbare, herroepbare (naar ons inzicht) licentie voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, voor zover nodig om de website te bekijken, tenzij andere licentievoorwaarden beschikbaar zijn gesteld voorafgaand aan het downloaden van software of documenten (in welke vorm dan ook). Downloaden is alleen toegestaan als u akkoord gaat met de voorwaarden van de betreffende licentie. Framing en links naar onze websites in welke vorm dan zijn zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming uitdrukkelijk verboden. Alle auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen in het originele materiaal dienen te worden behouden op alle kopieën van dit materiaal. 

Alle communicatie die u via de website en/of per e-mail indient behandelen wij in overeenstemming met ons toepasselijke privacybeleid, waarvan u hieronder een samenvatting kunt lezen. Houd er rekening mee dat we informatie die u naar ons verzendt niet analyseren om te bepalen of deze vertrouwelijk of bedrijfseigen is en dat we dergelijke informatie ook niet van u willen ontvangen. We gaan ervan uit dat alle communicatie die u verzendt op geen enkele manier vertrouwelijk is of onderhevig aan beperkingen. Door een mededeling (in welke vorm dan ook) aan ons te verstrekken, verleent u ons een onbeperkte, onherroepelijke licentie om deze geheel of gedeeltelijk te gebruiken, weer te geven, aan te passen, te verzenden en te distribueren, met inbegrip van alle know-how, ideeën, technieken of concepten die daarin zijn opgenomen. Correspondentie die per e-mail met ons en/of ons personeel wordt aangegaan, wordt onderworpen aan geautomatiseerde viruscontroleprocedures. Houd er rekening mee dat dergelijke correspondentie door iemand anders dan de geadresseerde kan worden ingezien. Informatie die u via deze website naar onze wervingsafdeling stuurt, kan door ons worden verwerkt en bewaard voor wettelijk goedgekeurde doeleinden met betrekking tot werving. Voor deze doeleinden kunnen gegevens ook worden gedeeld met andere bedrijven binnen de NetRom-groep, waaronder ook bedrijven in andere gebieden. Door informatie via deze website in te dienen, stemt u ermee in dat wij dergelijke inzendingen bewaren, verwerken en verzenden. Als u op enig moment verwijdering of wijziging van door u verstrekte informatie wilt aanvragen, of als u andere vragen heeft, neem dan contact met ons op via deze website. 

Het Nederlands recht is van toepassing op uw gebruik van deze website en downloads van deze website, en op deze gebruiksvoorwaarden. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd om kennis te nemen van elk geschil dat voortvloeit uit het al dan niet gebruiken van deze website. 

Als u vragen heeft, neem dan contact op met netrom@netrom.nl